Hủy hóa đơn đã xuất do bị nhầm lẫn thì cần xử lý thế nào?

Trong khi sơ suất, một kế toán doanh nghiệp đã thực hiện việc hủy hóa đơn đã xuất do bị nhầm lẫn. Vậy trong trường hợp này thì kế toán doanh nghiệp cần phải làm gì để khắc phục sự cố trên? Ngoài việc giải đáp chi tiết câu hỏi hóa đơn điện tử xuất bảng kê được không thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách khắc phục tình trạng hủy hóa đơn đã xuất do bị nhầm lẫn.

Điều 24 Thông tư 39/2014 đã quy định cụ thể về việc: Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, cụ thể:

– Doanh nghiệp nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập thì phải thực hiện việc báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (thực hiện theo mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014). Thời gian thông báo chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp nếu ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

hủy hóa đơn

– Đối với trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định. 

Hướng dẫn doanh nghiệp cách kê khai thuế bảo vệ môi trường

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Theo như vấn đề mà kế toán trên đề bài mắc phải tức là hủy luôn cả một số liên hóa đơn đã phát hành thì kế toán cần phải tiến hành xử lý theo quy định tại Điều 24 thông tư 39/2014/TT_BTC trong trường hợp hỏng hóa đơn đã lập. Tức là. Kế toán cần phải thực hiện ngay  việc lập báo cáo về việc hỏng hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày hỏng hóa đơn, nếu ngày thứ 5 này trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng kế toán cần phải thông báo là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. Việc triển khai khắc phục xử lý tình huống hủy hóa đơn do nhầm lẫn sẽ tuân thủ theo quy đinh tại Thông tư 39/2014 hiện nay. Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/10/2020

Như vậy trên đây là cách khắc phục tình trạng hủy hóa đơn đã xuất do bị nhầm lẫn. Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiêp thực hiện và triển khai áp dụng vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình nếu gặp phải tình huống này. 

 

Được đóng lại.